RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

§ 1. 1. Statut publicznej szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, zwanej dalej "szkołą", określa nazwę szkoły. Nazwa szkoły zawiera:

  1)  określenie "Szkoła Podstawowa", a w przypadku szkoły specjalnej, integracyjnej oraz ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi - odpowiednio określenie "Szkoła Podstawowa Specjalna", "Szkoła Podstawowa Integracyjna" oraz "Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi",

  2)  ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy szkoły, wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedna szkoła podstawowa,

  3)  imię szkoły, jeżeli imię takie nadano,

  4)  oznaczenie siedziby szkoły,

  5)  ewentualne określenie innego niż polski języka nauczania w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych oraz w szkołach dwujęzycznych dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych,

  6)  w przypadku szkoły specjalnej - określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

2. W przypadku szkoły filialnej nazwa szkoły zawiera nazwę szkoły, której szkoła filialna jest organizacyjnie podporządkowana, oraz określenie "Szkoła Filialna w ... ".

3. Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół składa się z nazwy zespołu i nazwy tej szkoły. Nazwa szkoły specjalnej wchodzącej w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego składa się z nazwy ośrodka i nazwy tej szkoły.

4. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

5. W uzasadnionych przypadkach odrębne imię może być nadane szkole filialnej. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy. Szkoły z językiem nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych, oprócz nazwy w języku polskim, mogą używać nazwy w języku danej mniejszości narodowej lub grupy etnicznej.

7. W nazwie szkoły specjalnej umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie "specjalna" oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

8. (uchylony).

§ 2. 1. Statut szkoły określa w szczególności:

  1)  cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach,

  2)  sposób wykonywania zadań szkoły, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia,

  3)  zadania zespołów nauczycielskich, o których mowa w § 14,

  4)  szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów,

  5)  organizację oddziałów sportowych, oddziałów mistrzostwa sportowego, oddziałów integracyjnych i oddziałów specjalnych oraz organizację nauczania języka mniejszości narodowych lub grup etnicznych, jeżeli szkoła takie oddziały lub nauczanie prowadzi,

  6)  organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, jeżeli szkoła taką działalność prowadzi,

  7)  organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych,

  8)  formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna,

  9)  organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,

  10) organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

2. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

3. Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki w oddziałach sportowych, oddziałach mistrzostwa sportowego, oddziałach integracyjnych i oddziałach specjalnych oraz organizacji nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych określają odrębne przepisy.

§ 3. Statut szkoły określa:

  1)  szczegółowe kompetencje organów szkoły, którymi są:

a)    dyrektor szkoły,

b)    rada pedagogiczna,

c)    samorząd uczniowski,

d)    rada szkoły oraz rada rodziców - jeżeli zostały utworzone,

  2)  zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

§ 4. Statut szkoły określa organizację szkoły, z uwzględnieniem przepisów § 5-9.

§ 5. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

2. Liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej oraz w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

3. Liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej oraz w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić:

  1)  w szkole (oddziale) dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących - od 6 do 8,

  2)  w szkole (oddziale) dla uczniów niewidomych i słabo widzących - od 8 do 10,

  3)  w szkole (oddziale) dla uczniów z chorobami przewlekłymi - od 10 do 16,

  4)  w szkole (oddziale) dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi - od 6 do 8,

  5)  w szkole (oddziale) dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową - od 8 do 12,

  6)  w szkole (oddziale) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - od 10 do 16,

  7)  w szkole (oddziale) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym - od 6 do 8,

  8)  w szkole (oddziale) dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi - od 2 do 4,

  9)  w szkole (oddziale) dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania - od 10 do 16.

4. W przypadku gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, określoną w ust. 3 liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.

5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 3 i 4.

6. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

7. W szkołach działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych, w tym połączenie zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6-letnich i zajęć prowadzonych w klasie I.

§ 6. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w § 10 ust. 3.

2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 1.

§ 7. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Liczba uczniów w grupie wychowawczej w świetlicy zorganizowanej w szkole specjalnej powinna odpowiadać liczbie uczniów określonej w § 5 ust. 3 dla oddziału szkoły specjalnej.

§ 8. 1. Statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoły, w szczególności z uwzględnieniem zadań w zakresie:

  1)  udostępniania książek i innych źródeł informacji,

  2)  tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

  3)  rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

  4)  organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

2. Statut szkoły określa zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami.

§ 9. 1. Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła może zorganizować internat.

2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w internacie nie powinna przekraczać 30, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej obejmującej wychowanków niepełnosprawnych powinna odpowiadać liczbie uczniów w oddziale szkoły specjalnej, o której mowa w § 5 ust. 3.

4. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w internacie powinien wynosić 70 godzin zegarowych.

5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w internacie można zatrudnić wychowawcę - opiekuna nocnego.

6. Statut szkoły określa szczegółowo organizację internatu, jeżeli internat został w szkole zorganizowany.

§ 9a. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła może zorganizować stołówkę.

§ 10. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

§ 11. Statut szkoły określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, z uwzględnieniem przepisów § 12-15.

§ 12. 1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 13. 1. W szkołach specjalnych i w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi w klasach I-IV zatrudnia się pomoc nauczyciela. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela w klasach V i VI.

2. W szkołach integracyjnych i w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne. W uzasadnionych przypadkach w szkołach tych można zatrudnić pomoc nauczyciela.

§ 14. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.

§ 15. 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§ 16. Statut szkoły określa:

  1)  rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary,

  2)  przypadki, w których dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

  3)  warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo.

§ 16a. Statut szkoły określa szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

§ 16b. 1. Statut szkoły określa prawa ucznia, z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka, oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.

2. Statut szkoły określa obowiązki ucznia.

§ 17. 1. Szkoła, w tym szkoła wchodząca w skład zespołu szkół oraz szkoła specjalna wchodząca w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii, używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła filialna używa pieczęci urzędowej szkoły, której jest organizacyjnie podporządkowana.

3. (uchylony).

4. Tablice i pieczęcie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu i nazwę tej szkoły, z zastrzeżeniem ust. 4a.

4a. Pieczęć urzędowa szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół oraz szkoły specjalnej wchodzącej w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii nie zawiera nazwy tego zespołu lub ośrodka.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do szkół filialnych.

§ 18. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 19. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

§ 20. Przepisy dotyczące szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży stosuje się odpowiednio do szkoły podstawowej dla dorosłych, zwanej dalej "szkołą dla dorosłych", z wyjątkiem przepisów § 2 ust. 1 pkt 1, w części dotyczącej programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, pkt 9 i 10, ust. 2, § 5 ust. 6 oraz § 7 i 9.

§ 21. Statut szkoły dla dorosłych, określając organizację nauczania w szkole, powinien ponadto uwzględniać przepisy § 22-24.

§ 22. 1. Kształcenie w szkołach dla dorosłych może być prowadzone w formie stacjonarnej lub zaocznej.

2. (skreślony).

§ 23. 1. Zajęcia ze słuchaczami w szkole dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej odbywają się przez trzy lub cztery dni w tygodniu.

2. W szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej:

  1)  konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez dwa dni,

  2)  dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze,

  3)  organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą - wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą - przedegzaminacyjną.

§ 24. Statut szkoły dla dorosłych określa zasady uczęszczania na wybrane zajęcia edukacyjne przez osoby przygotowujące się do egzaminów eksternistycznych.