RAMOWY PLAN NAUCZANIA

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW            

 Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM 

 I ZNACZNYM a)

I ETAP EDUKACYJNY (klasy I- III)

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania

1.

Kształcenie zintegrowane

50

Religia / Etyka

6

Godziny do dyspozycji dyrektora

10

Razem godzin zajęć edukacyjnych

66

Zajęcia rewalidacyjne

30

II ETAP EDUKACYJNY (klasy IV – VI)

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania

1.

Funkcjonowanie w środowisku

19

2.

Muzyka z rytmiką

12

3.

Plastyka

15

4.

Technika

15

5.

Wychowanie fizyczne

9+3b)

Razem

73

Religia / Etyka

6

Razem godzin zajęć edukacyjnych

79

Zajęcia rewalidacyjne

30

a) dotyczy również uczniów niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących i z autyzmem, jednocześnie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,

b) formy realizacji czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego, obowiązkowej w klasie IV od dnia 1 września 2003 r., a w klasach V i VI od dnia 1 września 2004 r., określają odrębne przepisy.